Om kurserna & undervisningen

Mål och syfte

Det som lärs ut baseras på det som är min huvudsakliga syssla på den här vägen, d.v.s botande och helande. Kurserna ska utgöra ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang som ger användbar kunskap. Jag vill ge deltagarna tillräckliga kunskaper så att den som vill kan fortsätta utöva efteråt på ett fungerande sätt och därmed få en vettig chans att kunna ägna sig åt en fördjupning. Syftet i ett ännu vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.

Det är ömsesidigt underförstått att det är ganska få som så småningom börjar verka så som shamaner verkar och har verkat traditionellt genom tiderna världen över. Men man kan ändå ha nytta av det som lärs ut, där och då genom det helande som sker, och genom att efter en kurs kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg.

Upplägg och struktur

En kurs är alltid minst cirka tre dagar lång för att kunna nå upp till det mål och syfte som beskrivs ovan. Kurs-innehållet är uppbyggt på olika praktiska moment, för lärande genom egen direkt erfarenhet. Tonvikten ligger alltså på det praktiska och egna upplevelser men med gott om utrymme för genomgångar, funderingar och förtydliganden.

De lärande momenten sker både inomhus och utomhus antingen enskilt, i par eller hela gruppen gemensamt. Instruktion ges inför varje nytt moment. Allt shamanskt arbete sker inom tydliga ramar och med tydliga syften.

Övergripande innehåll

Metodmässigt så är det det förändrade medvetandetillståndet och själsresan som gäller, framförallt med hjälp av trumma. Men det är också mycket dans, sång, skallra, samstämning, andra ceremonier m.m. Som alla har olika funktioner beroende på vad som är för hand för stunden. Inga moment är "bara för att", utan syftar alltid till något. 

Mycket av de praktiska momenten går ut på att återknyta, knyta kontakt och underhålla relationer med de riktiga lärarna i andevärlden och andra andehjälpare. Vi gör reser och skapar kontakter i icke-ordinär under- över- och mellanvärld. Dessa relationer handlar sedan i mångt och mycket om att i samarbete med andehjälparna och utifrån deras expertis föra kraft, information och helande från andevärlden och hit där vi är, i något helande syfte.

Information om konkret innehåll finner du i länkarna till vänster, för närvarande erbjuds kurser i grunderna, extraktion och själsåtervinning. På sidan "kurser" hittar du information om när och var nästkommande kurs hålls. 

Säkerhet och etik

Säkerhet och etik är enormt viktiga delar som både tas upp vid enskilda tillfällen men som också löper som en röd tråd genom alltihop, liksom respekt för varandra och det vi gör. I det ingår ganska mycket: att specificera vilka andar man bjuder in och jobbar med, att förhålla sig ödmjukt men utan att lämna från sig något eget ansvar, m.m.

Allt shamanskt arbete sker med syften som är etiskt förankrade. Alltså syften som inte inkluderar icke tillfrågade individer, inte är rena "blaha-syften"/oansvarigt eller otydligt formulerade o.s.v. Alla godkänner vissa etiska riktlinjer innan man kommer till kursen, såsom att respektera allas personliga integritet, med mera.

Min roll som kursledare att hålla i den röda tråden och ansvara för kursinnehåll, mål och syfte. Min roll är inte att tala om hur någon ska tänka eller tycka utan att tillhandahålla lärande situationer där folk får egen kunskap, utifrån vilken de får dra sina egna slutsatser. 

Undervisningen är inte tänkt som något missionerande och kommer aldrig att dras upp i någon stor skala. Utan det är helt baserat på efterfrågan. Så länge det finns folk som är genuint intresserade så tycker jag att det är roligt att dela med mig av det jag finner ordlöst värdefullt. 

Att eventuellt tänka på innan 

Även om en kurs i sig kan vara helande på många sätt så bör man innan tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra.