Undervisning

Undervisningen baseras på mina samlade kunskaper och erfarenheter av att arbeta med shamanism. Den sker i form av kurser, som utformas och hålls i nära samarbete med mina kunniga helande och medkännande lärare i andevärlden. En kurs ger viktiga redskap och fungerande förhållningssätt som syftar till ett självständigt utövande, för att kunna fördjupa de egna kunskaperna över tid. Efter grundkursen kan man välja mellan olika fortsättningskurser på den helande vägen. 

Vad och för vem?

Shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och genomgripande livshantering. Kurserna är för den som har en genuin nyfikenhet/intresse av shamanism och den helande vägen. 

Mål och syfte

  • En kurs ska ge tillräckliga kunskaper så att den som vill självständigt ska kunna utöva shamanism efter kursen, och därmed få möjlighet att ägna sig åt en fördjupning.
  • Kunskaperna efter kursen ska vara tillräckliga för att kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg för sig själv och för andra.
  • Kurserna syftar till att vara ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang att lära sig shamanism och utvecklas i.
  • Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten för att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.


Innehåll

Det främsta tillvägagångsättet som lärs ut är shamanska själsresor med trumma men även dans, sång, arbete med naturen, ceremonier m.m. De praktiska momenten går i mångt och mycket ut på att återanknyta, skapa och underhålla relationerna till de egna andehjälparna - lärare och andra i och bortom naturen. I detta arbete ingår att lära känna den andliga verkligheten med undervärld, mellanvärld och övervärld.

 

Upplägg 

Undervisningen bedrivs i blandad grupp, där deltagare i tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar från morgon till kväll, varvat med ett par längre raster. Undervisningen består av praktiska moment för lärande genom egen direkt erfarenhet, utifrån nödvändig handledning. Övergripande fokus är helande, i vid bemärkelse. Stor vikt läggs vis syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. Säkerhet och etik tas upp vid enskilda tillfällen men löper också som en röd tråd genom allt som görs. 

Förväntningar 

Kursledaren förväntas uppfylla beskrivningar av mål, innehåll och upplägg. Dennes roll är inte att tala om hur någon ska tänka eller tycka, utan att tillhandahålla lärande situationer där man får egen kunskap utifrån vilken man får dra sina egna slutsatser. Som deltagare förväntas du att inför en kurs läsa och OK:a information om kursen på denna sida och i mejl. Alla förväntas respektera varandra och den personliga integriteten, vilket bl.a innebär att allt som kan härledas till tredje person i cirkeln stannar där.

Villkor

Under kurserna utövar vi enbart shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid undervisningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Kurserna är inget forum för reklam eller försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna. 

Plats för 2020 års kurser är på Risöns lägergård i Florarnas naturreservat mellan Stockholm och Gävle, om inte annat framgår.

Gör en preliminär anmälan

Här kan du preliminäranmäla dig till en kommande kurs. Mer information om kurserna publiceras på hemsida och i nyhetsbrev när det börjar närma sig. Slutgiltig anmälan sker först när man har betalat in anmälningsavgiften. Det är alltid välkommet att skriva och fråga om man undrat något.