Om undervisningen

Syfte, ramar & upplägg m.m.

Vad lärs ut & för vem?

Kurserna lär ut shamanism: en urgammal andlig väg och metod för botande, helande och övergripande livshantering. Utövandet sker och lärs ut utifrån en gemensam grund som finns världen över oberoende kultur. 

Kurserna är för den som har ett genuint intresse av det som lärs ut på kurserna, d.v.s shamanism. Även om en kurs i sig kan vara helande på många sätt så bör man innan tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra. 

Mål & syfte

Kurserna ska vara ett lärorikt, helande och tryggt sammanhang att lära shamanism och utvecklas i. De ska ge tillräckliga kunskaper, så att den som vill, kan fortsätta att självständigt utöva shamanism efter kursen. Och att därmed få möjlighet att sig åt en fördjupning, vara behjälplig för sig själv och andra samt sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på andlig väg. Som ett av flera sätt att hantera och påverka sin tillvaro på. Syftet i ett ännu vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla kunskaper till kommande generationer.

Upplägg & struktur

En kurs är alltid minst ett par dagar lång för att kunna nå upp till mål och syfte som beskrivs ovan. Kursinnehållet är uppbyggt på olika praktiska moment, för lärande genom egen direkt erfarenhet. Tonvikten ligger alltså på det praktiska och egna upplevelser men med gott om utrymme för genomgångar, funderingar och förtydliganden. De lärande momenten sker både inomhus och utomhus antingen enskilt, i par eller hela gruppen gemensamt. Allt shamanskt arbete sker inom tydliga ramar och syften.

Övergripande innehåll

Metodmässigt så är det det förändrade medvetandetillståndet och själsresan som gäller, framförallt med hjälp av trumma. Men det är också mycket dans, sång, skallra, samstämning, andra ceremonier m.m. Som alla har olika funktioner beroende på vad som är för hand för stunden. Inga moment är "bara för att" eller för syns skull, utan syftar alltid till något. 

Vi bekantar oss med och lär känna icke-ordinär under- över- och mellanvärld. Mycket av de praktiska momenten på en kurs går ut på att återanknyta, knyta nytt och underhålla relationer med de riktiga lärarna d.v.s lärarna i andevärlden och andra andehjälpare. Dessa relationer handlar sedan i mångt och mycket om att i samarbete med andehjälparna och utifrån deras expertis föra kraft, information och helande från andevärlden och hit där vi är, i något helande syfte.

Säkerhet & etik

Säkerhet och etik är viktiga delar som både tas upp vid enskilda tillfällen men som också löper som en röd tråd genom alltihop, liksom respekt för varandra och det vi gör. I det ingår ganska mycket: att specificera vilka andar man bjuder in och jobbar med, att förhålla sig ödmjukt men utan att lämna från sig något eget ansvar, m.m.

Allt shamanskt arbete sker med syften som är etiskt förankrade. Alltså syften som inte inkluderar icke tillfrågade individer, inte är rena "blaha-syften"/oansvarigt eller otydligt formulerade o.s.v. Alla godkänner vissa etiska riktlinjer innan man kommer till kursen, såsom att respektera allas personliga integritet, med mera.

Min roll är inte att tala om hur någon ska tänka eller tycka, utan att tillhandahålla lärande situationer där folk får egen kunskap utifrån vilken de får dra egna slutsatser. Min roll som kursledare att hålla i den röda tråden och ansvara för kursinnehåll: planering, instruktioner, moment, delande av egna erfarenheter, feedback vid behov samt mål & syfte.